9.5 uit 139 beoordelingen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

UW AIRCO B.V.

Versie 21.03

In dit document zijn opgenomen de Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uw-airco B.V. Uw-airco B.V. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77878175 en is statutair gevestigd te Lelystad. 

Deel I : Algemeen

Deel II :Aanvullende bepaling inzake consumentenverkoop via Internet

DEEL I: Algemeen

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. 1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Uw-airco B.V. Op aanvullende- of vervolgwerkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing.
 2. Van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken tussen Partijen.
 3. De door de afnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden worden door Uw-airco B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens en voor zover daarmee uitdrukkelijk schriftelijk door Uw-airco B.V. mee is ingestemd. 
 4. Onder afnemer wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Uw-airco B.V. een overeenkomst is aangegaan voor levering van een zaak of het geven van advies, dan wel de aanneming van een werk. 

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkomingen overeenkomsten

 1. Een op naam gestelde aanbieding heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij een andere termijn door partijen is overeengekomen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte binden Uw-airco B.V niet.
 2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, en zijn exclusief omzetbelasting.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat afnemer de offerte ondertekend per post of elektronische weg retour heeft gezonden aan Uw-airco B.V., dan wel via post of elektronische weg ondubbelzinnig zijn of haar akkoord heeft gegeven 

Artikel 3 Annuleringen/ vertraging van werkzaamheden

 1. Indien afnemer de koopovereenkomst of de opdracht of de aannemingsovereenkomst annuleert binnen één week voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de opdracht, is de afnemer in dat geval 25 % verschuldigd van de (aannemings)som zoals overeengekomen, en opgenomen op de offerte c.q. overeenkomst.
 2. Annulering ontslaat afnemer niet van de verplichting de gekochte producten af te nemen en te betalen.
 3. Meerkosten ontstaan door vertraging van werkzaamheden door toedoen van de afnemer, worden in rekening gebracht bij de afnemer.

Artikel 4 Prijzen

 1. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief overige overheidsheffingen. De prijzen zijn gebaseerd op levering “af fabriek/magazijn”.
 2. In geval van levering “af fabriek/magazijn” zijn de prijzen berekend “onverpakt”, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Als de kostprijs na datum van totstandkoming van de overeenkomst van één van de afgenomen producten een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Uw-airco B.V gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, 
 4. Uw-airco B.V. mag het door haar verrichtte meerwerk afzonderlijk in rekening brengen, indien daarover voorafgaand aan de uitvoering van die werkzaamheden schriftelijk overeenstemming over is bereikt met de klant. 
 5. Kosten van vervoer en in- en uitladen van grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereed-schappen en andere zaken, zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht aan de afnemer. 
 6. De te maken parkeerkosten worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht, indien de klant niet beschikt over eigen parkeergelegenheid en Uw-airco daar geen gebruik van heeft kunnen maken.
 7. Reiskosten buiten een straal van 35 km vanaf Almere of Lelystad worden (achteraf) in rekening gebracht a € 1,50 per gereden km.

Artikel 5 Betaling

 1. De voor afnemer gehanteerde betaaltermijn is veertien (14) dagen, tenzij anders overeengekomen. Deze termijn is bedoeld als een fatale termijn. Indien de afnemer niet binnen deze termijn betaald, komt afnemer in verzuim te verkeren.
 2. Facturatie vindt plaats bij het verstrekken van de opdracht (50%) en bij aanvang van de werkzaamheden (50%). Schriftelijk kunnen in de offerte afwijkende afspraken worden gemaakt.
 3. Uw-airco B.V. is, alvorens een aanvang te maken met haar werkzaamheden een voorschot te verlangen.
 4. In geval van niet tijdig betalen is Uw-airco B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, tot het moment waarop de afnemer de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 5. Ingeval van niet tijdige betaling komen de buitengerechtelijke kosten, conform de wet, voor rekening van de afnemer. Indien het een zakelijke afnemer betreft, wijken partijen af van de wettelijke regeling, in die zin dat afnemer, nadat hij in verzuim is komen te verkeren, 15% aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd is aan Uw-airco B.V over het verschuldigde bedrag. 
 6. Daarnaast is afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd. Een zakelijke afnemer is nadat verzuim is ingetreden een rente verschuldigd van 1% per maand.

Artikel 6 Levering en levertijden

 1. De levertijd wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:
 1. de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst;
 2. de dag van ontvangst van de door de afnemer noodzakelijk te verstekken bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
 3. de dag van de verkrijging van de in de overeenkomst overeengekomen formaliteiten die noodzakelijk zijn voor Uw-airco B.V. om uitvoering te geven gegeven aan haar verplichtingen uit de koopovereenkomst;
 4. de dag van ontvangst door Uw-airco B.V. van hetgeen volgens de overeenkomst vóór de uitvoering van de opdracht door afnemer bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 1. Tussentijdse wijzigingen of opschorting door afnemer van de opdracht aan de zijde van afnemer schort de levertijd voor minimaal eenzelfde periode op.
 2. Vertraging in de levering aan de zijde van Uw-airco B.V. als gevolg van het niet voldoen door afnemer van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, brengt met zich dat de levertijd minimaal verlengd wordt met de duur van deze vertraging.
 3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer op de door de afnemer aangewezen bestemming is bezorg. Een keuringslocatie wordt eveneens aangemerkt als aangewezen bestemming.
 4. Indien vertraging ontstaat buiten de invloed van Uw-airco B.V. om of doordat tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd verlengd met de periode van vertraging.
 5. Levertijden zijn indicatief en nimmer een fatale termijn. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op vergoeding van schade of kosten en voorts niet op ontbinding van de overeenkomst.
 6. Tot het moment van levering rust het risico van de producten bij Uw-airco B.V. Na de levering van de producten gaat het risico over op de afnemer.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Uw-airco B.V. geleverde zaken blijven haar eigendom, totdat al het verschuldigde, waaronder begrepen rente en kosten, geheel door afnemer is betaald.
 2. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, eventueel de bestanddelen en nieuwe gevormde zaken op eerste verzoek aan Uw-airco B.V. feitelijk ter beschikking te stellen. Afnemer verleent Uw-airco B.V. reeds nu onherroepelijk machtiging het gebouw c.q. het terrein van afnemer te betreden, teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. 
 3. Zolang afnemer al hetgeen verschuldigd is aan Uw-airco B.V. niet volledig heeft voldaan, is het afnemer verboden op de zaken een pandrecht te vestigen, ze anderszins te bezwaren ten behoeve van een derde, en houdt afnemer de zaken voor eigen rekening en risico.
 4. Indien afnemer de door Uw-airco B.V. geleverde zaken aan een derde aflevert, is afnemer verplicht zich de eigendom van de zaken voor te behouden.
 5. De onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dienen door afnemer met de nodigde zorgvuldigheid te worden bewaard en als herkenbaar eigendom van leverancier te worden opgeslagen.

Artikel 8 Persoonsgegevens

 1. De gegevens die u invoert op de website van Uw-airco B.V. worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of af te nemen werken, het verlenen van het gevraagde advies of voor het versturen van gevraagde informatie. Meer over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u lezen in onze privacy verklaring. Zie daarvoor www.uw-airco.nl/privacy/ 

Artikel 9 Installatie

 1. Onder installeren wordt verstaan het monteren en het in bedrijf stellen van de door afnemer gekochte product met toebehoren op de locatie zoals door afnemer is aangewezen.
 2. Afnemer dient voor zijn rekening en verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de tijdige uitvoering van alle daartoe noodzakelijk voorwaarden die nodig zijn om de installatie van het product te kunnen uitvoeren, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen:
  1. het treffen van bouwkundige voorzieningen;
  2. het bezemschoon opleveren van de werkvloer; 
  3. het beschikbaar stellen en houden van de locatie aan (personeel van) Uw-airco B.V.;
  4. De ruimte of ruimtes vrij zijn van asbest;
  5. het beschikbaar stellen en houden van de locatie voor transport van het product;
  6. het treffen van overige voorzieningen en maatregelen die noodzakelijk zijn voor de installatie van onze producten met inbegrip van eventuele van overheidswege voorgeschreven vergunningen. 
 3. Afnemer is verantwoordelijk voor het afvoeren van het bouwafval en verpakkingsmateriaal.

Artikel 10 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Ter zake verkochte producten geldt de garantie zoals deze wordt afgegeven door de fabrikant c.q. de leverancier. 
 2. Indien Uw-airco B.V. aansprakelijk mocht blijken te zijn jegens afnemer, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Uw-airco B.V., behoudens in gevallen van opzet of bewust roekeloos handelen, beperkt tot een bedrag van € 7.500,-.
 3. Uw-airco B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de afnemer.
 4. Uw-airco B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Uw-airco B.V. is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Uw-airco B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door de afnemer ter beschikking gestelde middelen, roerende zaken, modellen, gereedschappen en andere zaken, het voorgaande in de breedste zin des woords.
 6. Derden die door Uw-airco B.V. zijn ingeschakeld voor uitvoering van (een deel van) de werkzaamheden, kunnen zich beroepen op deze Algemene Voorwaarden jegens afnemer.
 7. Afnemer vrijwaart Uw-airco B.V. tegen alle aanspraken c.q. schendingen van rechten van derden in de meest ruimte zin des woords, waaronder tevens begrepen de te maken juridische kosten.

Artikel 11 Overmacht

 1. In geval van overmacht is Uw-airco B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen van Uw-airco B.V. jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot de omstandigheden behoren onder meer stakingen, oorlog, pandemieën, epidemieën, beperkingen opgelegd door de overheid, brand, overstromingen, extreme weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 12 Ontbinding/ Beëindiging van de overeenkomst

 1. Uw-airco B.V. is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Alvorens daartoe over te kunnen gaan dient zij de afnemer in gebreke te stellen en een termijn van acht dagen te geven alsnog de verplichtingen na te komen. 
 2. Indien Uw-airco B.V. tot ontbinding van de overeenkomst is overgegaan of haar verplichtingen opschort, zijn de vorderingen die zij heeft op afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Uw-airco B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Uw-airco B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten van afnemer. 
 4. Uw-airco B.V. is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien:
  1. Opdrachtgever in staat van surseance, schuldsanering of faillissement komt te verkeren, dan wel een aanvraag daartoe heeft gedaan, dan wel een derde daartoe een aanvraag heeft gedaan;
  2. Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt aan Uw-airco B.V. met betrekking tot de overeenkomst en de uitvoering daarvan.

Deel II Aanvullende bepaling inzake consumentenverkoop via Internet

Artikel 13 Inhoud overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 6. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 8. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel 14 – Herroepingsrecht

Bij levering van roerende zaken:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Artikel 15 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Van de melding zoals genoemd in lid 1 wordt onverwijld een ontvangstbevestiging gestuurd aan de consument.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 5. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 16 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. Indien het product binnen de herroepingstermijn is gebruikt;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 17 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door een onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Welkom bij Uw-Airco. Kunnen we u helpen met uw keuze?

©2024. Uw-airco • Ontwerp door Code Blauw